Zapisy

Aby zapisać swoje dziecko do naszego przedszkola, nie zapomnij zapoznać się z regulaminem.

W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, do którego uczęszczają obecnie. Rodzice/opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola/ oddziału przedszkolnego pobierają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego i wypełnioną składają w placówce do końca lutego każdego roku (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1).

Zapisanie dziecka do przedszkola jest u nas dostępne za pośrednictwem:

WYPEŁNIONEGO WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, KTÓRY NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE LUB GABINECIE DYREKTORA W OKRESIE REKRUTACJI OD 13.02.2023 DO 27.02.2023.
DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ PRZESYŁANIA ZESKANOWANYCH WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM PROFILU EPUAP, W FORMACIE PDF.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA MOŻE BYĆ ZŁOŻONY DO NIE WIĘCEJ NIŻ TRZECH WYBRANYCH PLACÓWEK.

Oświadczenie woli należy złożyć dopiero po zakwalifikowaniu się kandydata do przyjęcia do przedszkola. Ten dokument składa się tylko do jednego przedszkola.