Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z wymogami obowiązującego w Polsce od dnia 25 maja 2018r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawiamy informacje nt. przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach, mający swoją siedzibę przy ulicy 1-go Maja 17 42-575 Strzyżowice (zwane dalej: Administrator lub Przedszkole). Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka, wchodzące w skład ZSP Nr 1 w Strzyżowicach jest administratorem strony internetowej dostępnej pod adresem: www.przedszkolestrzyzowice.pl.

Z kim można kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem poczty elektronicznej [email protected] lub pod nr tel. 32 267 22 33.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (RODO art. 6, ust. 1, lit. c oraz art. 9, ust. 2, lit. g), w związku z przepisami m.in. Prawa oświatowego, Ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także Statutu Przedszkola, w szczególności w celu:

 • realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • prowadzenia dziennika zajęć, księgi ewidencji i innej dokumentacji wychowania przedszkolnego wymaganej przepisami prawa,
 • weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,
 • udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zaświadczeń,
 • organizacji wycieczek,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką Przedszkola,
 • zapewnienia współpracy z innymi jednostkami oświatowymi,
 • zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, miejsca do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni,
 • organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu , dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych?

Osoby, których dane dotyczą ,mają prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nieaktualne,
 • żądania usunięcia danych gdy:
 • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom których dane dotyczą, do ustalenia, ochrony lub obrony roszczeń.
 • Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

Czy teren placówki jest objęty monitoringiem wizyjnym?

Obszar Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach jest objęty monitoringiem wizyjnym.

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

 • budynek szkoły (wejście/ wyjście, korytarze),
 • obszar wokół budynku szkoły i przedszkola (wejście/ wyjście przedszkola, bramy wjazdowe, parkingi, boisko szkolne, place zabaw i inny teren wokół budynków).
 • Wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne przez okres 10 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane są automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 • Celem monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa na terytorium Zespołu Szkolno –Przedszkolnego Nr 1.

Polityka prywatności

Przedszkole przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.przedszkolestrzyzowice.pl.

Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony przedszkola. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie przedszkola nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane są jedynie do zapewnienia działania zaplecza strony internetowej (logowanie) i dotyczą tylko pracowników przedszkola.

Strona przedszkola zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW przedszkola.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.