Opłaty

Na początku każdego miesiąca intendent przygotowuje zestawienie należności za przedszkole wraz ze wszystkimi danymi potrzebnymi do realizacji przelewów.


Opłata za Żywienie

04 8438 0001 0022 3543 2000 0060

Odbiorca: ZSP Nr 1 Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach

Tytułem: Opłata za Żywienie, imię i nazwisko dziecka, miesiąc/rok

Przykład: Opłata za Żywienie, Anna Kowalska, 09/2021

Powyższy kod QR możesz zeskanować aplikacją mobilną Twojego banku

Termin płatności: do 10-go dnia każdego miesiąca „z góry”.

Koszt posiłków został skalkulowany następująco:

Typ opłatyKwota
śniadanie i obiad 7,80 zł
obiad 6,00 zł
obiad i podwieczorek 7,80 zł
śniadanie, obiad i podwieczorek 9,00 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata podlega zwrotowi. Zwrot następuje poprzez obniżenie należności za następny miesiąc.


Opłata za godziny świadczone poza podstawą programową

Rodzice i opiekunowie prawni (za wyjątkiem rodziców/ opiekunów dzieci 6- letnich) wnoszą opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin przysługującej wszystkim dzieciom opieki bezpłatnej.

Nr konta: 80 8438 0001 0022 3543 2000 0050

Odbiorca: ZSP Nr 1 Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach

Tytułem: Opłata za godziny poza podstawą programową, (imię i nazwisko dziecka, za (miesiąc*) *płatność za miesiąc ubiegły, np. w grudniu płacimy za listopad).

Powyższy kod QR możesz zeskanować aplikacją mobilną Twojego banku

Termin płatności: do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata (przykład: w październiku płacimy za wrzesień)

Przykład: Dziecko w dowolnym dniu rozpoczyna o godzinie 7:10 (liczymy 1 zł) i kończy o godzinie 13:25 (liczymy 1zł). Dzienna kwota opłaty za pobyt tegoż dnia wynosi 2 zł. Naliczanie miesięczne skutkuje obciążeniem kwotowym w miesiącu następnym.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XL/485/2018 RADY GMINY PSARY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Psary.

Dobrowolne wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

Rodzice/opiekunowie mogą zadeklarować wsparcie dla przedszkola w postaci dobrowolnych wpłat na Fundusz Rady Rodziców. O wykorzystaniu Funduszu Rady Rodziców decyduje Rada Rodziców na podstawie wniosków i propozycji Rodziców, wychowawców i wicedyrektora.

69 1240 4908 1111 0010 9502 3299

Odbiorca: Rada Rodziców ZSP Nr 1 Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach

Tytułem: Fundusz Rady Rodziców, imię i nazwisko dziecka, rok szkolny, nazwa grupy przedszkolnej

Przykład: Fundusz Rady Rodziców, Anna Kowalska, 2021-2022, Sówki


Opłata za ubezpieczenie

Rodzice/opiekunowie mogą ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne.

Typ OpłatyPodmiot UbezpieczającyKwota
Opłata za ubezpieczenieErgo Hestia45zł

Wpłaty za ubezpieczenie należy dokonywać jednorazowo we wrześniu u intendenta.

Na prośbę rodzica dostępna jest do wglądu szczegółowa oferta.