• 1 Maja 17, 42-575 Strzyżowice
 • sekretariat@przedszkolestrzyzowice.pl
 • 32 360 43 71

O nas

Nie chodzi tylko o wychowanie, ważny jest przede wszystkim rozwój

ZSP Nr 1 Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach pełni funkcje dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze. Każdemu dziecku tworzy szansę na miarę jego możliwości, wspomaga wszechstronny rozwój wychowanków odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Przedszkole prowadzi wiele ciekawych projektów i przedsięwzięć. Współpracujemy z wieloma instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Naszym wspólnym celem jest dobro dziecka oraz jego rozwój.

Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), 1997

Organizując pracę wychowawczo-dydaktyczną:

 • stosujemy aktywizujące metody pracy, ciekawe formy, różnorodne środki dydaktyczne, aby rozbudzić i rozwijać naturalny potencjał i zainteresowania indywidualne dzieci, wspierać wszechstronny rozwój naszych Podopiecznych;
 • poszerzamy treści programu wychowania przedszkolnego o treści programów własnych i innowacji pedagogicznych
 • realizujemy wartościowe projekty edukacyjne
 • realizujemy ogólnopolskie programy edukacyjne
 • uczestniczymy w ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Prowadzimy Przedszkolny Kącik Wymiany Książek.
 • prowadzimy działalność wolotaryjną. Organizujemy lub uczestniczymy w akcjach charytatywnych na rzecz ludzi i zwierząt
 • organizujemy spotkania z osobami wykonującymi ciekawe zawody
 • jesteśmy organizatorami wielu imprez przedszkolnych i uroczystości
 • organizujemy artystyczne konkursy dla dzieci i ich rodziców/ opiekunów
 • wpółpracujemy z instytucjami, wspomagającymi naszą pracę
 • dbamy o potrzeby i zainteresowania indywidualne dzieci zapewniając im możliwość korzystania z zajęć rozwijających uzdolnienia
 • największą nagrodą za naszą pracę jest uśmiech dziecka, radość w jego oczach.

Nasza misją jest przygotowanie naszych wychowanków do:

 • zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom szkoły podstawowej,
 • świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie; o wyborze zabawek, zabaw, sposobów spędzania czasu wolnego,
 • dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie,
 • umiejętnego korzystania ze źródeł informacji,
 • wykorzystania w praktyce swoich zdolności i zainteresowań,
 • poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania,
 • uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie, a rozpoczyna się już w przedszkolu.

Cele Placówki

 1. Cele ogólne – perspektywiczno-strategiczne:
  • promować pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym i kraju oraz poza granicami,
  • rozwijać samodzielność wychowanków,
  • podnosić jakość oferty edukacyjnej przedszkola
 2. Cele etapowe i operacyjne:
  • doskonalić efektywne metody pracy stymulującej z dzieckiem, ale także pracy kompensacyjnej z wychowankiem mającym trudności,
  • dobrze i na miarę indywidualnych możliwości uczniów przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • włączać jak największą liczbę rodziców w życie przedszkola.