• 1 Maja 17, 42-575 Strzyżowice
 • sekretariat@przedszkolestrzyzowice.pl
 • 32 360 43 71

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do ZSP Nr 1 Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach

Podstawa  prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.  Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 2. Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2020 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

§ 1

SKŁADANIE DEKLARACJI I WNIOSKÓW

 1. Dzieci już uczęszczające do ZSP Nr 1 Publicznego Przedszkola im. Misia Uszatka w Strzyżowicach, nie biorą udziału w rekrutacji pod warunkiem, że ich rodzice/opiekunowie prawni w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Niezłożenie  deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 2. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca na pisemny wniosek rodzica złożony w sekretariacie szkoły w terminie od 11.03.2020 do 27.03.2020.

§ 2

ZASADY PRZYJĘĆ

 1. Do ZSP Nr 1  Publicznego Przedszkola im. Misia Uszatka w Strzyżowicach przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Psary, czyli dzieci z roczników: 2017, 2016, 2015, 2014.
 2. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
 3. W przypadku dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ.

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, komisja – po weryfikacji wniosków spełniających wymogi z § 2 niniejszego regulaminu – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Ustawowe kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola

L.p. Kryteria ustawowe Wartość kryterium w punktach
1. Wielodzietność rodziny kandydata 10 pkt.
2. Niepełnosprawność kandydata 10 pkt.
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 10 pkt.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10 pkt.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10 pkt.
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 10 pkt.
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 pkt.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub gdy po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący:

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

L.p. Kryteria dodatkowe Wartość kryterium w punktach Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
1. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach 2 pkt. Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów, że rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola uczęszcza do ZSP Nr 1 w Strzyżowicach
2. Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują albo rodzic /prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko pracuje 2 pkt. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej
3. Dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest osobą uczącą się w trybie dziennym 2 pkt. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, że co najmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest osobą uczącą się w trybie dziennym
4. Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta 2 pkt. Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór Kuratora lub zaświadczenie wydane przez OPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta
5.  Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły według miejsca mieszkania tworzącej wraz z przedszkolem zespół szkolno – przedszkolny Pouczenie: Obwód szkoły: w całości sołectwo Strzyżowice oraz sołectwa Góra Siewierska ul. Kościuszki od nr 1 do nr 43 i od nr 2 do nr 82a oraz ulice: Górna, Ogrodowa, Kochanowskiego, Szopena. 10 pkt. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, że dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoły tworzącej wraz z przedszkolem zespół szkolno – przedszkolny
6. Dziecko, którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie, albo rodzic/ prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko – wskazali gminę Psary jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok ubiegły we właściwym dla gminy Psary urzędzie skarbowym 3 pkt. Kserokopia rocznego zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w zakresie miejsca i celu składania zeznania oraz danych identyfikacyjnych i aktualnego adresu zamieszkania
 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Psary  mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów  zamieszkałych poza obszarem Gminy Psary przeprowadza się  postępowanie rekrutacyjne. Przepisy § 3 ust. 2.

§ 4

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW DODATKOWYCH

 1. Dokumentami, które należy dołączyć do składanego wniosku potwierdzającymi ustawowe kryteria, o których mowa w  § 3 ust. 2 są odpowiednio:
  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511, z późn. zm.),
  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019r. poz. 730).
 2. Dokumenty, o których mowa w §4 ust.1 lit. b-d są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
 3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców/ opiekunów prawnych, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

§ 5

ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Zadania komisji rekrutacyjnej:
 2. W pierwszym etapie rekrutacji komisja sprawdza prawidłowość wypełnienia wniosków i kompletność załączników.
 3. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.
 4. Komisja rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 5. Komisja rekrutacyjna ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 6. Komisja sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

§ 6

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 1.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/ opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. W terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/ opiekuna prawnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 3. Rodzic/ opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 7

Niniejszy Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem  24.02.2020 r.