Kampania MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja

           

Gmina Psary otrzymała pomoc rzeczową w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza dla ZSP Nr 1 Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach, które zgłosiło chęć udziału w kampanii MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja i dokonało zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

            Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG-Przedszkolaku złap oddech”- II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
            Celem kampanii MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja,  jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

            W ramach kampanii zostanie przeprowadzony konkurs dla przedszkoli na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć o tematyce: zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania prozdrowotne. Rodzice przedszkolaków otrzymają ulotki informacyjne na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, sposobów unikania narażenia na zanieczyszczone powietrze. W przedszkolu pojawią się plakaty edukacyjno-informacyjne i tablice informacyjne o stanie jakości powietrza, a także zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjno- informacyjne dla dzieci.